Udzielamy bezpłatnych konsultacji dla pacjnetów w zakresie doboru sprzętu oraz odpowiedniej konfiguracji protez. Pomagamy w zebraniu dokumentów potrzebnych do uzyskania refundacji NFZ oraz dofinansowania z PFRON.

Link do poradnika z pełną informacją dla osób po amputacji. POBIERZ

Zasady zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi:

1. Krok pierwszy - zlecenie od lekarza Gdy lekarz zdiagnozuje u pacjenta konieczność korzystania z określonego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, wówczas na specjalnym formularzu wystawia na nazwisko pacjenta: zlecenie na wyroby medyczne będące przedmiotem ortopedyczne. W zależności od rodzaju przedmiotu bądź środka, lekarz może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach okres użytkowania. Zgodnie z przepisami tylko określony specjalista może przepisać wskazany sprzęt ortopedyczny lub pomocniczy (np. zlecenie na aparat słuchowy wystawia laryngolog, a na soczewki okularowe - okulista).

Link do wzoru zlecenia na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi: POBIERZ

2. Krok drugi - potwierdzenie zlecenia Otrzymane zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, na terenie którego pacjent jest zameldowany. W przypadku czasowego zameldowania poza miejscem stałego zameldowania - zlecenie może być potwierdzone w tym oddziale Funduszu, na terenie którego ubezpieczony jest czasowo zameldowany. Może zdarzyć się również konieczność natychmiastowego zaopatrzenia pacjenta w sprzęt ortopedyczny podczas pobytu w innym województwie. W takim przypadku zlecenie potwierdza oddział, na terenie którego pacjent jest zameldowany. Należy pamiętać, że przy potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć ten oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową. Do potwierdzenia zlecenia konieczny jest dowód osobisty i dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy, że pracownik NFZ, który potwierdza prawo do uzyskania przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego w razie jakichkolwiek wątpliwości ma prawo zweryfikować dane przedstawione w zleceniu! Informację o miejscach, gdzie w danym województwie potwierdzane są zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne uzyskacie Państwo w oddziale wojewódzkim NFZ lub znajdziecie na jego stronie internetowej.

Zasady uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Osoba niepełnosprawna, która posiada od lekarza rodzinnego lub specjalisty zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi może uzyskać dofinansowanie do danego przedmiotu lub środka pod warunkiem jednoczesnego uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zlecenie przed przyjęciem do realizacji powinno być potwierdzone w oddziale NFZ. Następnie należy wybrać świadczeniodawcę (np., sklep ze sprzętem ortopedycznym), który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i będzie mógł zrealizować zlecenie. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać również dofinansowanie do naprawy przedmiotów ortopedycznych, jeżeli taka naprawa objęta została refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia. O dofinansowanie ze środków Funduszu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona ważnym orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub o zaliczeniu do jednej z grupy inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności lub też o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.

Osoba niepełnosprawna musi spełniać kryterium dochodowe: średni miesięczny dochód na osobę z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie może przekraczać : w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w przypadku osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z rodziną - 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Osobom, które przekraczają w/w kryterium dochodowe, określone na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dofinansowanie nie przysługuje.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi: - do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany; - do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt 1, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie. Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków Funduszu na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga formy umowy.

Wymagane dokumenty: W przypadku, gdy wnioskodawca dokonał zakupu przed uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON: Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia o niepełnosprawności albo kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał orzeczenia do wglądu).

Faktura określającą cenę nabycia przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma środków na dokonanie zakupu przed uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON: Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o niepełnosprawności albo kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r./ oryginał orzeczenia do wglądu/

Fakturę proforma określającą cenę nabycia przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz terminem realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wypełnioną w części II przez NFZ.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego wraz z dokumentami PCPR wystawia zaświadczenie o wysokości przyznanego dofinansowania oraz o terminie dostarczenia dokumentów koniecznych do dokonania przelewu na konto realizatora zlecenia. W wymaganym terminie należy dostarczyć oryginał faktury na przelew wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dowód wpłaty udziału własnego.

ul. Szeroka 38
75-814 Koszalin
tel/fax 94 7170331
ortomobil@o2.pl
pon. -czw. 8.30-17.00
pt. 9.00-15.00ul. Pocztowa 25
Wejście od Chodkiewicza
70-361 Szczecin
tel/fax 91 8314655
zakladszczecin@o2.pl
pon. - pt. 9.00 - 16.00

Wózki
Protezy
Pionizatory
Gorsety
Foteliki
Stopy
Balkoniki
Aparaty
Rehabilitacja
Wkładki ortopedyczne
Lejki silikonowe
Stawy kolanowe